Mae’r canllaw hwn yn amlinellu nodau ac amcanion fframwaith Digidol 2030. Mae’n dangos sut y gall technolegau digidol gynorthwyo i sicrhau darpariaeth effeithiol, drwy archwilio ystod eang o rolau a chyfrifoldebau ar draws y sector ôl-16.

Darllenwch ragor am y canllaw

Darllenwch ragor am Digidol 2030 ar wefan Llywodraeth Cymru

Gweledigaeth

Bydd darparwyr dysgu ôl-16 yn integreiddio technoleg ddigidol yn ddi-dor; ac yn annog arloesedd wrth ddefnyddio dulliau cynhwysol, hygyrch a dwyieithog i wella profiad y dysgwr. Ar sail ymwybyddiaeth o’r sgiliau digidol sydd eu hangen i gefnogi economi Cymru, bydd darparwyr yn sicrhau bod dysgwyr a staff yn datblygu’r galluoedd a’r hyder digidol y bydd eu hangen arnynt i lwyddo mewn bywyd bob dydd ac mewn gwaith.

darllenwch am yr hyn y credwn y bydd darpariaeth ddigidol yn edrych arno ymhen pum mlynedd

Nodau

Bwriedir i’r wyth nod bennu cyfeiriad strategol cyffredinol y bydd modd i’r sector ôl-16 yn ei gyfanrwydd weithio tuag ato erbyn 2030.

 • Safonau digidol

  Safonau clir y cytunwyd arnynt yn genedlaethol ar gyfer sgiliau digidol yn eu lle i alluogi dysgwyr a staff i fodloni gofynion y diwydiant, y sector preifat a'r sector cyhoeddus, gan adeiladu ar y cymwyseddau digidol a ddatblygwyd yn ystod addysg orfodol.

 • Dysgu gwell

  Mae dysgu yn cael ei gyfoethogi trwy ddefnyddio technoleg, lle bynnag y mae'n briodol ac yn fuddiol i'r dysgwr.

 • Cydlyniad a hygyrchedd

  Cynyddir cydlyniad a hygyrchedd dysgu digidol drwy amrywiaeth o ddulliau cyflwyno’r cwricwlwm sy'n briodol i anghenion dysgwyr a chyflogwyr, ac sy'n cynnig cyfleoedd dysgu yn y Gymraeg a'r Saesneg.

 • Profiad diogel

  Mae profiad addysgu a dysgu diogel a sicr yn cael ei roi ar waith a'i reoli ar gyfer yr holl ddysgwyr a staff trwy ddarparu amgylcheddau rhithwir a ffisegol priodol.

 • Deall manteision

  Mae'r holl staff, gan gynnwys uwch arweinwyr, yn deall manteision technoleg ddigidol, a rhwystrau posibl i'w cyflawni.

 • Gwelliant parhaus

  Darperir cefnogaeth ar gyfer gwelliant parhaus profiad y dysgwr a phrosesau busnes trwy ddefnydd effeithiol ac arloesol o dechnoleg ddigidol.

 • Diwylliant cydweithredol

  Mae diwylliant o gydweithio yn sicrhau bod gwybodaeth ac arfer gorau yn cael eu rhannu i ysgogi defnydd effeithiol o sgiliau digidol er mwyn cefnogi prosesau arweinyddiaeth, dysgu a busnes.

 • Cysono adnoddau

  Mae staff, adnoddau dysgu ac adnoddau busnes wedi'u halinio i alluogi cefnogaeth effeithlon i ofynion digidol addysg ôl-16 sy'n esblygu'n barhaus.

Amcanion

Mae’r amcanion wedi’u strwythuro i adlewyrchu’r meysydd swyddogaethol neu swyddogaethol o fewn darparwyr dysgu. Dewiswch yr ardal sy’n berthnasol i chi.

Safonau Digidol

Cyflwyniad i’r Fframwaith Safonau Digidol ar gyfer Addysg Ôl-16 Cymru.