Beth yn ein barn ni fydd darpariaeth ddigidol ymhen pum mlynedd?

Joe Pilgrim ACT

Gallai darpariaeth ddigidol fod yn hollol wahanol. Fodd bynnag, mae angen buddsoddiad gan bawb i sicrhau bod y seilwaith yn ei le.

Er enghraifft, rwy’n credu y gallai realiti estynedig effeithio’n sylweddol ar hyfforddiant galwedigaethol ymarferol fel Cerbydau Modur. Fodd bynnag, ni wnaiff hyn weithio oni bydd y dyfeisiau ar gael i’r dysgwyr, y feddalwedd ar gael i ddarparwr yr hyfforddiant, a bod sgiliau technegol i greu’r cymwysiadau yn cael eu datblygu ymhlith staff.

Beth fydd plant a wyrion Cymru yn ei weld mewn colegau, ystafelloedd dosbarth a lleoedd gwaith?

Mae angen i amgylcheddau dysgu’r dyfodol fod yn fwy rhyngweithiol. Pingio cynnwys ar ddyfais wrth i’r dysgwr gerdded heibio, yn hytrach na phoster ‘goddefol’ wedi’i lynu ar wal. Ni ddylai ystafelloedd dosbarth gael eu cyfyngu i’r lleoliad y maent ynddo, a dylid galluogi mwy o gydweithredu trwy dechnoleg ar draws trefi, darparwyr, a hyd yn oed gwledydd. Gellid galluogi hyn trwy greu ystafelloedd cyfarfod rhithiol (efallai’n defnyddio gwasanaethau fel appear.in), a gaiff eu sefydlu gan y Llywodraeth i’w defnyddio gan ddarparwyr.

Pa dechnolegau, adnoddau a thechnegau fydd yn gwneud gwahaniaeth i’w profiad dysgu? Gallai Sgriniau Rhithiol ganiatáu i unrhyw wal fod yn gynfas rhyngweithiol, gan alluogi nifer o ddefnyddwyr i ysgrifennu a rhannu cynnwys rhyngddynt. Bydd yr holl gynnwys yn cael ei gyfuno drwy’r cwmwl felly bydd nodiadau a recordiadau’n cael eu llwytho i fyny yn awtomatig cyn gynted ag y byddant yn gadael y lle ffisegol. Gallai hyn gyfrannu at gwmwl dysgu gydol oes, ble caiff adnoddau eu cofnodi a’u tagio; gan sicrhau y gellir eu hadalw’n rhwydd yn y dyfodol. Byddai’r banc gwaith hwn yn bortffolio a fyddai’n aros gyda’r dysgwr a gellid ei ddefnyddio i gyfeirio ato, neu i ddangos tystiolaeth o gymhwysedd.

Beth fydd arnyn nhw ei eisiau a’i angen ar gyfer eu dysgu?

Mae mynediad i ryngrwyd cyflym a dibynadwy yn hollbwysig. Bydd dyfeisiau corfforol yn ystod y blynyddoedd nesaf yn bwysig i gael gafael ar gynnwys, ond gobeithio, bydd dibynnu ar hyn yn symud o galedwedd i feddalwedd a gwasanaethau y gellid eu darparu trwy law Llywodraeth Cymru. Bydd cysylltedd 5G lle bynnag y bo modd yn lleihau effaith gwasanaeth rhyngrwyd ffibr gwael, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

Pip Wood Educ8

Cyflawni digidol ymhen 5 mlynedd: Dysgu mwy annibynnol ar-lein cyn ac ar ôl gwersi. Bydd dysgu’n canolbwyntio mwy ar anghenion sgiliau’r unigolyn trwy ddefnyddio diagnosteg mewn cynnwys dysgu a ffyrdd o ddysgu.Efallai hefyd y bydd mwy o arbenigwyr yn dysgu o bob cwr o’r byd trwy fideo-gynadledda ac ati.

Rwy’n credu y bydd dysgu plant yn parhau i fod yn seiliedig ar ddysgu drwy brofiad, a bydd plant yn cael problemau a byddant yn defnyddio eu gwybodaeth a’u sgiliau i geisio eu datrys.

Dysgwr 2030
Alyson Nicholson

Gadewch i mi eich cyflwyno i Brooke

Brooke yw fy wyres.

Nid yw Brooke wedi dechrau yn yr ysgol eto ond mae’n ddigon posibl mai eich myfyriwr chi fydd hi yn 2030.

Mae Brooke yn eithaf peniog - mae hi’n adnabod ei lliwiau a’i siapiau, gall gyfrif i 20 a chanu cân y wyddor. Mae ganddi hefyd ei chyfrifiadur llechen ei hun (Kindle Fire for Kids) ac mae’n ei ddefnyddio i chwarae gemau, datrys posau, lliwio, dysgu caneuon, gwylio rhaglenni teledu i blant a llawer mwy. Mae gan Mam iPhone ac mae Brooke yn gallu defnyddio hwn yn eithaf didrafferth hefyd. Mae gan Nana ddyfais Android a, dyfalwch beth? Nid yw hwn yn achosi unrhyw broblemau chwaith.

Mae Brooke eisoes yn gallu defnyddio Deallusrwydd Artiffisial yn llwyddiannus trwy ofyn i Alexa chwarae Wheels on the Bus neu Baby Shark.

Fel y rhan fwyaf o blant 3 oed, mae hi hefyd yn mwynhau cwmni pobl eraill - dyma lle mae’n cael sgiliau cymdeithasol, ei deallusrwydd dynol, ei “chod moesol” ac ati.

Felly, beth fydd Brooke yn ei ddisgwyl yn 2030?

Teclynnau a “gizmos”

Mae’n debygol iawn y bydd Brooke yn gwneud defnydd o declynnau nad ydynt wedi cael eu dyfeisio eto neu rai a fydd wedi’u datblygu ymhell y tu hwnt i’w galluoedd presennol.

Bydd Brooke yn defnyddio dyfeisiau yn gynyddol i hwyluso “dysgu gweithredol” gan ganiatáu iddi gydweithio â chymheiriaid neu AI. Mae hyn yn golygu y bydd angen i ddyfeisiau, neu gymwysiadau, allu gwneud defnydd cynyddol o unrhyw systemau gweithredu.

Yn 2018, nododd tua 10% o ddysgwyr AB mai Google Search oedd eu hoff ap neu adnodd.Mae gan ddeallusrwydd artiffisial y potensial i ddod yn llawer iawn mwy amlwg ym maes ymchwil ar-lein erbyn 2030.

Dysgu wedi’i bersonoli a’i gydamseru: Bydd Brooke yn disgwyl cael gafael ar a storio ei dysgu ar unrhyw un o’i dyfeisiau, yn unrhyw le ac yn unrhyw fan.Bydd hefyd wedi llunio cyfres o Apiau i’w gweithgareddau dysgu ac yn eu tanategu.

Bydd Brooke yn disgwyl gallu defnyddio ei dyfais ei hun i’w cynorthwyo i ddysgu. Bydd angen cysylltedd wifi cadarn, grymus ac o ansawdd uchel yn ei holl leoliadau dysgu.

Dyma Harry

Mae Harry yn 15 oed ac mae’n dymuno bod yn adeiladwr. Mae’n gobeithio dod yn brentis a bod yn berchen ar a rhedeg ei fusnes ei hun un diwrnod.

Mae Harry yn hyderus iawn ac yn alluog o safbwynt ymarferol ond mae’n gwybod bod angen iddo fod yn “ddewin digidol” er mwyn gallu llwyddo yn y gweithle ac fel cyflogwr.

Felly, beth fyddai Harry yn ei ddisgwyl yn 2030?

Yn 2018, dim ond 50% o fyfyrwyr AB oedd yn credu bod sgiliau digidol yn bwysig ar gyfer eu gyrfa ddewisedig a dim ond 41% oedd yn credu bod eu cwrs yn eu paratoi at y gweithle digidol.

Mae Harry yn disgwyl cael mynediad at y feddalwedd safon diwydiant ddiweddaraf i sicrhau bod ei ddysgu yn gyfredol ac yn berthnasol.

Mae’n disgwyl i’w athrawon, ei diwtoriaid a’i hyfforddwyr allu defnyddio systemau digidol yn fedrus fel y gall gael gafael ar ddeunyddiau dysgu deniadol o ansawdd uchel.

Mae Harry yn disgwyl gallu defnyddio technoleg ddigidol i gydweithio â darpar fasnachwyr eraill er mwyn iddynt allu dysgu oddi wrth ei gilydd a’u cynorthwyo ei gilydd. Nid oes ots ganddo a yw hyn yn VLE neu’n gymhwysiad cydweithredol arall, cyn belled â’i fod yn ddiogel, a’i fod yn gweithio

Dyma Jim

Mae Jim yn 8 ac yn yr ysgol iau.Mae wedi cael diagnosis o nam ar y golwg ac, er ei fod yn gwisgo sbectol, mae’n cael trafferth â dulliau dysgu traddodiadol.

Felly, beth fydd Jim yn ei ddisgwyl yn 2030?

Erbyn 2030, trwy ddylunio cyrsiau effeithiol sy’n cynnwys arferion hygyrchedd a chynhwysiant cadarn, bydd Jim yn gallu addasu ei amgylchedd dysgu digidol a’i adnoddau yn yr un modd ag y gallai dysgwyr eraill bersonoli eu rhai hwy.

Byddai Jim yn disgwyl i’w “osodiadau” dewisol fod yn gludadwy ac yn rhan o’i ID myfyriwr digidol fel ei fod yn gallu cael mynediad i’w waith pryd bynnag y bydd yn mewngofnodi i unrhyw ddyfais.

Yn ychwanegol, gan ddefnyddio data a gaiff eu casglu drwy ei weithgareddau dysgu, mae Jim yn disgwyl gallu monitro ei gynnydd yn erbyn ei dargedau ei hun a’r rhai a osodwyd gan ei athrawon, ei diwtoriaid a’i hyfforddwyr.

Digital Diamonds Mind Map